top of page

Privacy


Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeute, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht.

Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, b.v. uw huisarts.


Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

- zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens

- ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelend therapeute heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).


De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

- om andere zorgverleners te informeren, b.v. als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

- Voor het gebruik bij waarneming, tijdens mijn afwezigheid.

- Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

- Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.


Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

Op de zorgnota die u ontvangt, staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw (nederlandse) zorgverzekeraar:

- Naam, adres, postcode/woonplaats

- Geboortedatum

- Datum behandeling

- Korte omschrijving van de behandeling (prestatiecode)

- Kosten van het consult 

Bioresonantie Javea                                                   Tel.:  00 34 685210243/00 31 649777724

Carretera de Benitachell 218                                      Mail: bioresonantiejavea@outlook.com

03730 Javea (Alicante)                                              Site: www.bioresonantiejavea.com 

 

bottom of page